Politikker

Voldspolitik for OK-Centret Kong Frederik d. lX's Hjem.

Holdning til vold

Det er vores opfattelse, at vold mod ansatte og beboere/brugere er et fælles problem og et fælles ansvar på Kong Frederik lX's Hjem (Herefter KF9).

Det er vores opfattelse, at vi af hensyn til arbejdsmiljøet, kontinuerligt må være opmærksom på omfanget af vold, sørge for aktiv forebyggelse af vold, samt at sikre et beredskab i tilfælde, hvor volden alligevel opstår.

Det er ledelsen og SAMU på KF9, der er ansvarlig for at tilrettelægge den lokale indsats i forhold til vold.

 • Vi accepterer ikke vold og trusler.
 • KF9 skal være et trygt sted at arbejde og bo/besøge.
 • Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og et fælles ansvar.
 • Vi er åbne om vold og trusler.
 • Vi forebygger vold og trusler.
 • Vi registrerer vold og trusler.
 • Vi passer på hinanden.


Formålet med voldspolitikken.

Formålet med denne voldspolitik er, at forebygge og nedbringe anstallet af volds- og trusselsepisoder. Vi ønsker at skabe synlighed og åbenhed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold, samt at sikre at voldelige episoder bliver registreret, bearbejdet og forebygget.

Definition på vold

Det betragtes som vold, hvis en medarbejder eller beboer/bruger udsættes for fysisk overlast som slag, spark, bid, krads, spyt osv. Eller psykisk overlast som trusler om vold, truende adfærd, grove verbale krænkelser, systematisk fornedrelse.

Det betragtes som vold, uanset om voldsudøveren er bevidst om handlingens karakter og konsekvenser eller ej.

Målsætning

 • At forebygge og mindske vold og trusler om vold på KF9.
 • At sikre tryghed og trivsel i personalegruppen.
 • At sikre fælles forståelse af og kendskab til strategier til at forebygge vold og trusler.
 • At udvikle arbejdsmetoder til at forebygge og håndtere vold og trusler.
 • At sikre, at medarbejderne får akut krisehjælp og mulighed for at bearbejde voldelige episoder.
 • At alle ansatte er i stand til at yde den rigtige hjælp i alarm- og krisesituationer.
 • At der bliver taget hånd om den enkelte i alle situationer, både personale og beboere/brugere.
 • At vi har en beredskabsplan som er kendt af alt personale.


Metoder

Vi arbejder konkret med voldspolitik i forhold til forebyggelse, håndtering af voldsepisoder/voldsomme hændelser og efterbearbejdning.

Forebyggelse

Vi har den grundholdning at vi er åbne om vold og trusler. En vigtig del af forebyggelsesarbejdet er, at vi kan tale åbent om egen adfærd og er parate til at reflektere over egne handlinger.

 • Nyansatte introduceres til voldspolitikken.
 • Alt personale undervises i den socialpædagogske tilgang.
 • Der udarbejdes forebyggende voldshandleplaner ved beboere/brugere hvor der har været voldsepisoder eller hvor der er stor risiko for voldsepisoder. Demenskoordinator involveres altid i disse sager med henblik på faglig sparring.
 • Via registreringsskemaer sikres en løbende erfaringsopsamling.
 • Afdelingsleder er ansvarlig for løbende videndeling og opfølgning på beboer/bruger, således at alt personale har de nødvendige redskaber til at omgås den enkelte.


Handleplan for voldsomme episoder.

Efterbearbejdning

Efterbearbejdningen foregår i 2 faser en akut lige efter den voldsomme episode og en længere opfølgningsfase der foregår i dagene efter episoden.

Fase 1 lige efter den truende situation er overstået.


Den ramte:
Sørg for, at du ikke er alene.

 • Lad andre klare de praktiske problemer.
 • Fortæl, hvad du har brug for, både praktisk og psykologisk. Det er vigtigt, at du bruger den tid som du har brug for.


Kolleger:

 • Vær tæt på den person, som har været udsat for vold - både fysisk og psykisk. Giv tid og rum til at fortælle om oplevelsen. Vær opmærksom på om vedkommende selv kan komme hjem. Vær opmærksom på, om vedkommende selv kan vurdere hvilke behov han/hun har i den akutte fase - det kan være nødvendigt at tage over og bestemme hvad der skal ske.
 • Lad ikke den ramte være alene.
 • Tal med den ramte om, hvad der er sket.
 • Undlad at kritisere den måde, den ramte har handlet på.
 • Forsøg ikke at aflede opmærksomheden fra det skete.
 • Hvis du ikke kan finde på noget at sige, så nøjes med at "være der".
 • Hjælp med praktiske ting, herunder drikkevarer.
 • Giv dit telefonnummer, når I skilles.


Afdelingslederen:

 • Mød op, hvis det er nødvendigt.
 • Spørg kun om det helt nødvendige.
 • Undlad at kritisere den måde, den ramte har handlet på.
 • Ved vold - sørg for, at den ramte søger læge snarest muligt.
 • Kontakt evt. psykologen.
 • Giv fri i nødvendigt omfang.
 • Sørg for, at den ramte ikke lades alene det første døgn.
 • Sørg for ledsagelse enten direkte hjem eller til skadestue/læge og bagefter hjem.
 • Underret øvrige medarbejdere om, hvad der er sket og gjort.
 • Tag evt. initiativ til, at der foretages en politianmeldelse (hvis der gør, så sørg for, at den ramte ikke foretager anmeldelsen alene).
 • Overvej om der skal indkaldes til debriefingsmøde.

Vold imod medbeboer:

Når volden sker imellem beboere handles der med skærpet opmærksomhed, idet medbeboere kan have vanskeligt ved at beskytte sig selv.

Personalet har derfor skærpet opmærksomhed omkring, at skærme andre beboere imod den voldelige beboer.

Ved udad reagerende adfærd fra beboers side, skal afdelingslederen altid sørge for, at demenskoordinator inddrages mhp. evt. socialpædagogiske tiltag.

Der udarbejdes handleplan og ledelsen sikrer at alle personaler - også vikarer som er i vagt - orienteres omkring indsatsen.

Der følges dagligt op på om tiltagene virker ved Triagering.

Fase 2 i dagene efter:

Den ramte:

 • Der udfyldes altid voldsregistreringsskema efter en voldsepisode - registreringsskema sendes til afd. leder og centerleder.  Dokumenter i Care, at der har været en voldsepisode. Hvor der er tale om udøvelse af magt overfor beboeren dokumenteres og indberettes magtanvendelsen ligeledes.

 


Gode råd i reaktionsfasen:

 • Sørg for at få megen motion.
 • Vær beskæftiget med fysisk arbejde.
 • Tal med nære venner og familie om din oplevelse - du skal dog ikke føle dig forpligtet til at vise åbenhed overfor alle. Husk tavshedspligten!

Kolleger:

 • Tal åbent og diskret om det, der er sket.
 • Vær imødekommende, men ikke omklamrende.
 • Giv en realistisk beretning til eventuelle nysgerrige uden dramatik.
 • Overlad enhver form for behandling/terapi til psykologen/supervisor

Afdelingslederen:

 • Såfremt der har været fravær udover 1 dag skal der endvidere ske anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen om arbejdsskade.
 • Vis din deltagelse og spørg diskret til, hvordan det går.
 • Stil ikke spørgsmål om den eventuelle psykologiske behandling.
 • Undlad at kritisere den måde, den ramte har handlet på men inviter gerne til refleksioner over situationen.
 • Diskuter ikke den ramtes tilstand eller måde at handle på i situationen med andre medarbejdere.
 • Overvej altid forebyggende foranstaltninger af teknisk, sikkerhedsmæssig, uddannelsesmæssig eller organisatorisk art.
 • Hvis flere eller mange har været involveret i en voldsom episode skal der indkaldes til debriefingsmøde. Ved "mindre" episoder hvor ikke så mange har været involveret samles det personale der er på arbejde i dagene efter.
 • Hvis der har været voldsepisoder, så drøft hvorledes den/de kunne ha' været forebygget.
 • Overvej om der skal revideres i de voldsforebyggende handleplaner.

Ledelsen:

 • Voldsregistreringer behandles på næstkommende SAMU med henblik på orientering og forebyggelse.

Ledelsen og SAMU evaluerer voldspolitikken mindst 1 gang årligt og justerer de